AsteroBRAportrett3.jpg

Har dere kontroll på sikkerheten på arbeidsplassen i forhold til fysisk miljø, trusler og vold, kjemikalier, ulykker og skader? BRA!BHT bidrar til god risikostyring på arbeidsplassen slik at virksomheten får oversikt over farer og kan sette inn de nødvendige tiltakene. BRA!BHT har dyktige fagpersoner som bistår med dokumentasjon opp mot gjeldene lover og forskrifter.

 

Krisehåndtering og beredskap

FirsAidKit- førstehjelpskurs.jpg

 

Ved akutt krise ring 113.

BRA!BHT kan bidra i oppfølging etter kriser, men er ikke en erstatning for helsepersonell i krisesituasjoner.

BRA!BHT kan bistå med:

 • Veiledning og oppfølging dersom krise oppstår.
 • Bistand i utarbeiding av beredskapsplaner.
 • Deltagelse i beredskapsøvelser.

I noen tilfeller er det godt nok at medarbeidere trenger å snakke med helsepersonell for å «rydde» i tankene og komme på rett spor. BRA! har erfaring med dette og henviser videre til spesialisttjenesten når det er behov for det.

BRA!BHT deltar støttende til leder i avdelinger som har hatt traumatiske opplevelser. Vi følger også opp medarbeidere som står i fare for å bli sykmeldt eller som skal tilbake til arbeid på grunn av krisesituasjoner i samarbeid med leder.

 

   

  Risikovurdering

  Kaktus.jpg

  En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen slik at arbeidsgiver kan vurdere om han har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det må gjøres mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg

  Hvor kompleks risikovurderingen gjøres er avhengig av hva som skal risikovurderes og omfanget av dette.

  BRA!BHT har kompetanse og gode verktøy for risikovurdering.

   

  Eksempler på områder som risikovurderes

  • generell risikovurdering av arbeidsmiljø
  • kortvarige prosjekt
  • spesielle arbeidsoppgaver
  • kjemikalier
  • smitte
  • påvirkning på ytre miljø
  • vold og trusler
  • skiftarbeid
  • ergonomi

   

   

   

  Fysisk, kjemisk og biologisk

  Sjakk- konflikthåndtering.jpg

   

  BRA!BHT sine yrkeshygienikere som arbeider innen dette feltet har lang erfaring og bidrar med kartlegging og rådgiving ved eksponering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Vi foretar målinger og vurderer mulige helsepåvirkninger samt utarbeider forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade. Når risiko er kartlagt og målinger utført, hjelper vi dere med å lage vi rutiner som dere kan følge for å redusere og forebygge for skader og sykdom. Yrkeshygieniker og annet HMS personell jobber tverrfaglig for best mulig vurdering og oppfølging.

  Vi kan blant annet bistå med:

  • Veiledning i bruk av verneutstyr

  • Veiledning og kurs innen støv, støy, vibrasjon, kjemikalier, stråling

  • Risikovurdering og målinger

  • Veiledning og kurs i Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek (REACH og CLP)

  • Veiledning Nybygg/ombygging og endringer i produksjon og utstyr

   

  Vernerunde

  Skyer- Vaksinasjon.jpg

  Å gjennomføre en vernerunde/HMS runde er en av mange måter å kartlegge arbeidsplassen på, og benyttes på de fleste arbeidsplasser.
  For at den skal være mest mulig hensiktsmessig bør den settes i sammenheng med det andre HMS-arbeidet som gjennomføres på arbeidsplassen.
  Tilpassede skjema for systematisk gjennomgang vil være en fordel. 

  BRA! kan:

  • Gi opplæring på hvorfor og hvordan vernerunder kan gjennomføres
  • Delta på vernerunde og gir forslag på tiltak og videre oppfølging
  • Gi innspill på andre kartleggingsmetoder