Inneklima

Opplevelsen av inneklima er knyttet til mange faktorer. Det er ikke mulig å konkludere et godt eller dårlig klima på grunnlag av en tallverdi alene. Derfor må kartleggingen vurderes i sammenheng med virksomheten sin daglige drift med rutiner, bygningstekniske forhold, ventilasjon og organisering.

BRA! har nødvendig kompetanse og erfaring og kan bistå når virksomheter skal vurdere forhold som omhandler luftkvalitet, byggematerialer, ventilasjon, enøk, termisk inneklima, inn-regulering, måling og kravspesifikasjon.

BRA! gjennomfører logging av inneklimaparametere som temperatur, relativ luftfuktighet og karbondioksid som et mål på luft-utskiftingen.

Ved å gjennomføre en inneklimamåling i samarbeid med BRA! får virksomheten en gyldig dokumentasjon og vurdering om inneklimaet er i forhold til gitte normverdier og dermed et godt grunnlag for å sette i verk eventuelle tiltak. 

Ta kontakt!