HMS-kvalitetssystem

Systematisk HMS-arbeid
Systematisk arbeid med HMS gjør at HMS arbeidet i bedriften blir bedre og enklere. Et slikt system hjelper dere i å sikre intern kontroll for lovpålagte HMS-arbeid en bedrift skal utføre. 

 

  • BRA! bistår bedriftene i å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Oppbygging av HMS-system.
  • Vi hjelper dere å finne frem i lovverket og kravene som gjelder for dere
  • Bidrar i kartlegging av risiko og deltar i vernerunder.
  • Utforming av HMS-planer.
  • Revisjon og gjennomgang av HMS system.

Kontakt oss for bistand.