Badeender- livsstil og helse.jpg

Med miljø mener vi både fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Det vil si: Det meste du opplever på arbeidsplassen. BRA! har bred kompetanse innen alle disse fagfeltene. Det er lønnsomt å være i forkant for å unngå uheldige påvirkninger fra et arbeidsmiljø som kunne ha vært bedre. Derfor er det lurt å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet.

BRA! bidrar i risikovurderinger av arbeidsmiljø slik at en holder vedlike de positive påvirkningene og endrer på utfordringene. Vi bidrar i forslag til tiltak og videre oppfølging.

 

 

 

HMS-kvalitetssystem

Hjelmer.jpg
 

 

Systematisk HMS-arbeid
Systematisk arbeid med HMS gjør at HMS arbeidet i bedriften blir bedre og enklere. Et slikt system hjelper dere i å sikre intern kontroll for lovpålagte HMS-arbeid en bedrift skal utføre. 

 

 • BRA! bistår bedriftene i å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Oppbygging av HMS-system.
 • Vi hjelper dere å finne frem i lovverket og kravene som gjelder for dere
 • Bidrar i kartlegging av risiko og deltar i vernerunder.
 • Utforming av HMS-planer.
 • Revisjon og gjennomgang av HMS system.
 

Psykososialt arbeidsmiljø

Seigmenn.jpg
 

Arbeidslivet er i stadig endring, og krever annen type kompetanse av oss enn tidligere. Kommunikasjon, samarbeid og evne til omstilling er viktig for å beherske det moderne arbeidslivet og for å motvirke at personer blir utslitt og syke. Den enkelte medarbeiders trivsel og arbeidsglede er vesentlig for å fremme god helse og engasjement på arbeidsplassen.

Mellommenneskelige forhold gir større arbeidsfravær enn fysiske belastninger. Organisatoriske og psykososiale utfordringer kan dreie seg om samarbeid, opplevelse av stress, personlige vansker, konflikter på arbeidsplassen og krevende omstillinger. BRA! kan tilby tjenester både til virksomheten, grupper og enkeltpersoner.

BRA! bistår virksomheter i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og reduksjon av plager knyttet til det organisatoriske og psykososiale miljøet. Eksempelvis: 

 • Karlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
 • Veiledning av ledere og ansatte i omstillingsprosesser
 • Bistand og veiledning i håndtering av konflikter, mobbing og trakassering.
 • Belastningsmestring
 

Konflikthåndtering

Sjakk- konflikthåndtering.jpg
 

Et visst nivå av konflikter kan være utviklende, men blir de langvarige og personlige er ikke dette bra for de involverte og arbeidsplassen.

BRA! har erfaring og gode verktøy som kan benyttes i konflikthåndtering, men best av alt er kunnskap og forebygging av konflikter.

Kontakt oss for tips om forebygging. Kontakt oss i tide før konflikten blir enda vanskeligere å håndtere!

 

Arbeidsmiljøledelse

Papirfly- attester.jpg
 

Ledere er nøkkelpersoner på arbeidsplass. Disse har sterk innvirkning på om arbeidsplassen oppleves som bra, interessant og helsefremmende. Arbeidstakere som opplever at de blir verdsatt har en tendens til å være innovativ og yte ekstra, som er en viktig faktor for økt konkurransekraft. Ledere har ofte behov for støtte og sparringspartnere for utvikling av arbeidsplassen. Vi kan være en slik partner for dere! 

 

Inneklima

Blomster2- Rus og spillavhengighet.jpg
 

 

Opplevelsen av inneklima er knyttet til mange faktorer. Det er ikke mulig å konkludere et godt eller dårlig klima på grunnlag av en tallverdi alene. Derfor må kartleggingen vurderes i sammenheng med virksomheten sin daglige drift med rutiner, bygningstekniske forhold, ventilasjon og organisering.

BRA! har nødvendig kompetanse og erfaring og kan bistå når virksomheter skal vurdere forhold som omhandler luftkvalitet, byggematerialer, ventilasjon, enøk, termisk inneklima, inn-regulering, måling og kravspesifikasjon.

BRA! gjennomfører logging av inneklimaparametere som temperatur, relativ luftfuktighet og karbondioksid som et mål på luft-utskiftingen.

Ved å gjennomføre en inneklimamåling i samarbeid med BRA! får virksomheten en gyldig dokumentasjon og vurdering om inneklimaet er i forhold til gitte normverdier og dermed et godt grunnlag for å sette i verk eventuelle tiltak. 

 

Rus og spillavhengighet

Blomster.jpg
 

BRA! hjelper ledere og avhengige i å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Med rus- og avhengighetsproblematikk mener vi bruk av alkohol, illegale rusmidler, medikamenter med ruspotensiale, pengespill og dataspill som har negative konsekvenser for arbeidsplassen. BRA! BHT består i å gi råd, veiledning og opplæring i hvordan arbeidsplassen kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spillatferd:

 •  På arbeidsplassen eller under utførelsen av arbeidet
 •  I sosiale situasjoner med tilknytning til arbeidsplassen eller arbeidsfellesskapet, som for eksempel jobbreiser, seminar, representasjon m.m
 • Privat rusmiddelbruk eller spill som får negative konsekvenser for arbeidsplassen.

BRA! kan bistå leder i avdekkings- og oppfølgingsprosessen, være tilstede i samtaler med den ansatte, gi leder råd rundt kommunikasjon, tiltak eller annet, og følge opp den ansatte i behandling og retur til jobb.

 

Medarbeiderundersøkelser

Egg- HMS kurs for ledere.jpg
 

Ifølge arbeidsmiljøloven skal norske virksomheter kartlegge arbeidsmiljøet, og som et ledd i dette tilbyr Bra! BHT medarbeiderundersøkelser tilpasset din virksomhet.  Hva som skaper og påvirker arbeidsmiljøet er komplekst, og kan være vanskelig å oppdage når man jobber i virksomheten. Medarbeiderundersøkelser kan derfor være en god investering, og forskning tyder på at gode undersøkelser gir både mer lønnsomhet og bedre helse.

For oss er formålet med en slik undersøkelse å skape bevissthet om arbeidsmiljøet, og det er viktig at den gir en læringseffekt. Derfor involverer vi virksomheten, og tilpasser den digitale undersøkelsen etter behov. Bra! BHT mener kartleggingsprosessen er like viktig som kartleggingen.

 

Inkludering

Fallskjerm- risikobaserte helsekontroller.jpg
 

Arbeidsinkludering handler om at det norske arbeidslivet bør være åpent og ha plass til alle som kan, og ønsker å arbeide. Norske virksomheter har et stort behov for arbeidskraft, samtidig som det er en økende gruppe av mennesker som ikke tar del i det norske arbeidslivet. Ved å investere i arbeidsinkludering kan virksomheten dermed øke produktiviteten, samtidig som dere bidrar til samfunnsansvaret.  Likevel er det viktigste resultatet av et åpent og inkluderende arbeidsliv at den er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Gjennom Astero sin 50 år lange erfaring har vi i Bra! god kunnskap om inkludering i arbeidslivet. Vi har også god kunnskap om de ulike støtteordninger og virkemidler som skal bidra til inkludering.

 

Bærekraft

Hawaiibånd.jpg
 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FN har laget bærekraftsmål som skal fungere som en felles global retning også for næringslivet. Disse målene reflekterer de tre dimensjonen i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bra! ønsker å bidra til at næringslivet utvikler og velger løsninger som i størst mulig grad er bærekraftige. Sammen skaper vi bærekraft.

Les mer om FNs bærekraftmål her.

 

Fysisk, kjemisk og biologisk

Sjakk- konflikthåndtering.jpg
 

Fysisk arbeidsmiljø omfatter ulike faktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy og stråling. Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø omfatter ulike stoffer som ansatte kommer i kontakt med enten ved direkte kroppskontakt eller ved at produksjonsprosesser frigir stoffer til arbeidslufta som pustes inn.

Slike eksponeringer forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringer og yrkesgrupper med hensyn til omfanget og typen eksponering. BRA! BHT kan hjelpe virksomheten med  kartlegging og veiledning for håndtering av arbeidsmiljøeksponeringer.