Arbeidsmedisin

Målretta helseoppfølging - helsekontroll

BRA! bidrar i risikovurdering før helseoppfølging, kartlegging, gir forslag til endringer og bidrar i oppfølging innen arbeidshelse.

Dette er en helhetlig målrettet helseundersøkelse utført av sykepleier og/eller lege. Undersøkelsen er direkte rettet mot forebyggende tiltak og vil variere noe i forhold til bedriftens arbeidsmiljø og spesielle behov. Ved behov for screening ut fra oppståtte plager og symptomer på helseproblematikk, – kan den enkelte arbeidstaker ta direkte kontakt for avtale med mål å avdekke årsakssammenhenger.

 

Vaksinasjon

Arbeidsgiver skal sørge for trygge biologiske forhold for sine ansatte. I noen tilfeller utsettes ansatte likevel for smitte. Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko, må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.  I noen tilfelle vil det være nødvendig med vaksinasjon sammen med god informasjon om hvordan en skal forholde seg til smitte. Vær oppmerksom på at en del vaksiner skal tas i god tid før en eventuelt utsettes for smitte.

  • Influensavaksine
  • Jobbrelatert reisevaksinering
  • Annen vaksinasjon som er jobbrelatert

BRA! samarbeider med kommunens vaksinasjons-kontor som har lang og god kompetanse på feltet.

Ta kontakt for vurdering og gjennomføring av vaksinasjon.

 

Attester

I noen yrker kreves det helseattest for å utføre jobben. BRA! BHT gjennomfører dette.

En attest består av en egenerklræring, helsekontroll og en attest.  Dette er for eksempel offshoreattest, sjømannsattest, helseattest for næringsmiddelindustrien og helseattest for yrkessjåfører.

 

Rus, avhengighet

BRA! hjelper ledere og avhengige i å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Med rus- og avhengighetsproblematikk mener vi bruk av alkohol, illegale rusmidler, medikamenter med ruspotensiale, pengespill og dataspill som har negative konsekvenser for arbeidsplassen. BRA! BHT består i å gi råd, veiledning og opplæring i hvordan arbeidsplassen kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spillatferd:

1) På arbeidsplassen eller under utførelsen av arbeidet

2) I sosiale situasjoner med tilknytning til arbeidsplassen eller arbeidsfellesskapet, som for eksempel jobbreiser, seminar, representasjon m.m

3) Privat rusmiddelbruk eller spill som får negative konsekvenser for arbeidsplassen.

BRA! kan bistå leder i avdekkings- og oppfølgingsprosessen, være tilstede i samtaler med den ansatte, gi leder råd rundt kommunikasjon, tiltak eller annet, og følge opp den ansatte i behandling og retur til jobb.

 

Kontakt oss for time eller mer informasjon.