Trefigur-Ergonomi.jpg

BRA! BHT bidrar til robuste medarbeidere som igjen gir konkurransedyktige virksomheter.

God helse gir overskudd og energi, og fører til økt produktivitet. Men det er også mye god helse i et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi stort fokus på forebygging. Vi hjelper til med en systematisk tilnærming hvor vi gjør risikovurderinger og helsekontroller skreddersydd til din bransje og virksomhet. Vi tilbyr også forebyggende tiltak innen ergonomi, vaksinasjon, attester og livsstilsveiledning. Er helseplagene allerede oppstått kan BRA! BHT bistå med sykefraværsoppfølging og styrking av helsa til den enkelte medarbeider.

BRA! BHT kan helse og arbeidsmiljø! Sammen bidrar vi til trygge og helsebringende virksomheter!

Sykefravær

Timeglass- sykefravær.jpg
 

Sykefravær

BRA! BHT er en samarbeidspartner for å bidra til riktig sykefravær i virksomheten.

 • BRA! kartlegger, vurderer og følger opp sykefravær.
 • BRA! samarbeider med behandlingsapparatet og NAV.
 • BRA! bistår bedriften gjennom deltakelse på dialogmøter, hjelp til vanskelige samtaler, rådgivning og informasjonsarbeid.
 • BRA! foretar funksjonsvurderinger.
 • BRA! hjelper til i søknadsprosesser for støtte og hjelpemidler.
 

Arbeidsmedisin

Epler- arbeidsmedisin.jpg
 

 

 

Arbeidsmedisin er en helseundersøkelse av arbeidsrelaterte plager. Den skal gi en forståelse av årsaksforholdet ved sykdommer og plager, noe som er helt nødvendig for å kunne utføre forebyggende helsearbeid. Arbeidsmedisin utmerker seg ved å ha stor vekt på forebygging, og fokuserer på grupper av ansatte i tillegg til det enkelte individ. Dersom tiltak skal utføres, vil disse derfor ofte ha betydning for flere enn én arbeidstaker.

BRA! sin arbeidsmedisinske tjeneste skal

 •        Vurdere om ansattes plager har sammenheng med deres arbeid, for å stille korrekt diagnose
 •        Vurdere om ansatte kan arbeide med sine plager
 •        Sørge for at de rette undersøkelser av ansattes arbeidsmiljø blir utført, slik at korrekte tiltak kan bli iverksatt.
 •        Foreslå tiltak som kan forbedre arbeidsplasser.

BRA! BHTsamarbeider med arbeidsmedisinske avdelinger med spesialkompetanse innen feltet slik at vi sikrer riktig kompetanse.

Ta kontakt for vurdering av arbeidsmiljø eller ved mistanke om helseplager forårsaket av arbeidsmiljøet.

 

 

Ergonomi

Trefigur-Ergonomi.jpg
 

Ergonomi blir en utfordring i arbeidslivet når andre hensyn går foran, og det er stor forskjell på hvilke belastninger ulike personer tåler. I tillegg til de fysiske forholdene på arbeidsplassen, har ergonomi også psykiske og sosiale sider. Ergonomi henger også nøye sammen med hvordan arbeidet er organisert, og er et område som fortjener stor oppmerksomhet. God ergonomi er god økonomi, fordi det skaper trivsel og hindrer sykefravær.

BRA! BHT kan tilby:

 • Ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen
 • Arbeidplassvurderinger
 • Foredrag og undervisning i ergonomi
 • Ergonomisk risikovurderinger
 • Veiledning på arbeidsplanlegging og organisering.
 • Individuell oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med arbeidsrelaterte helseproblemer og/eller nedsatt arbeidsevne.
 • Kunnskap om virkemidler og bistand ved søknadsprosesser på støtteordninger.
 

Attester

Papirfly- attester.jpg
 

I noen yrker kreves det helseattest for å utføre jobben. BRA! BHT utsteder nødvendig helseattest for utførelse av arbeidet.

En attest består av en egenerklæring, helseundersøkelse og en attest.  Dette er for eksempel offshoreattest, attest for næringsmiddelindustrien, sjømannsattest og helseattest for førerkort for yrkessjåfører.

 

 

 

Risikobasert helseoppfølging

Fallskjerm- risikobaserte helsekontroller.jpg
 

Risikobasert helseoppfølging består av:

 • Målretta helseundersøkelser, kartlegginger og vurderinger med bakgrunn i virksomhetenes arbeidsmiljø.
 • Oppfølging av arbeidstakere med arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Målrettet helseundersøkelse utføres av sykepleier, fysioterapeut  og/eller lege, ut fra hvilke kompetanse som kreves for gjennomføring av helseundersøkelsene. Undersøkelsen er direkte rettet mot forebyggende tiltak og risikofaktorer, og vil variere i forhold til bedriftens arbeidsmiljø og spesielle behov. Ved behov for undersøkelse ut fra oppståtte plager og symptomer på helseproblematikk bestilles det direkte time for den det gjelder.

 

Vaksinasjon

Skyer- Vaksinasjon.jpg
 

Arbeidsgiver skal sørge for trygge biologiske forhold for sine ansatte. I noen tilfeller utsettes ansatte likevel for smitte. Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko, må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.  I noen tilfelle vil det være nødvendig med vaksinasjon sammen med god informasjon om hvordan en skal forholde seg til smitte. Vær oppmerksom på at en del vaksiner skal tas i god tid før en eventuelt utsettes for smitte.

BRA! samarbeider med kommunens vaksinasjonskontor som har lang og god kompetanse på feltet.

Vi tilbyr:

 •  Influensavaksine
 • Jobbrelatert reisevaksinering
 • Annen vaksinasjon som er jobbrelatert

Ta kontakt for vurdering og gjennomføring av vaksinasjon.

 

Livsstil og helse

Badeender- livsstil og helse.jpg
 

Livsstilsrelatert helserisiko er nåtidens og fremtiden største trussel mot produktivitet og nærvær i arbeidslivet. Vi mennesker er 24 timers mennesker med 24 timers helse, hvor vi er skapt for aktivitet og bevegelse. Den samme helsen som vi har i fritiden, tar vi med oss på jobb. Studier innen helse -og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med dårlig livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år om livsstilen opprettholdes. Den beste investeringen din bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko -før det blir virkelig dyrt. Det lønner seg å investere i å skape en helsefremmende kultur. Små endringer kan gjøre store forskjeller!

BRA! BHT kan tilby: 

 • Veiledning og oppfølging på livsstilsfaktorer som kosthold, trening og røyking.
 • Foredrag innen livsstil og helse.
 • Treningsveiledning og oppfølging.
 • Mental styrking og bevisstgjøring.
 • Helsesamtale og helseundersøkelse med livsstilsfokus hos fysioterapeut, sykepleier eller eller lege.